Featured Posts

אי ודאות רגילה לאומת אי ודאות קיצונית


Peering into the Woods

בתקופה בה לא היה ברור אם הסרטן חזר או לא, נפגשתי עם חברה ששאלה אותי אם אני מפחד מחזרת הסרטן. שאלתי אותה "ממה יש לי לפחד?", היא אמרה "מאי הודאות". מיד שאלתי אותה מה ההבדל ביני ובינה בהקשר לאי ודאות. היא השיבה "יש הבדל- יש אי ודאות ויש אי ודאות". אמרתי לה "ברגע שאת עושה את ההבחנה הזו בין 'אי ודאות רגילה' ל'אי ודאות קיצונית' את עובדת על עצמך. בעצם את אומרת 'כל עוד הכל בגבול אי הודאות הסבירה הכל בסדר, אך כשנסיבות החיים יוצאות מגדר הסביר הדברים משתבשים'". בעצם אין כזה דבר 'דרגות של אי וודאות'. לחיות באי ודאות זה לחיות מתוך הבנה שאני באמת לא יודע מה יקרה, אין לי שליטה על מה שקורה, אני מקבל את זה, וזה בסדר. בכל מקרה, הכל זמני. ברגע שאני חי כך את חיי- אני חופשי לחלוטין, ולא כבול בתוך הפחד מפני מה שעלול לקרות.

#איודאות #חופש #פוסטים